Library

המלצות התזונה של ברזיל – הנחיות תזונה מבוססות מזון

הנחיות תזונתיות מבוססות מזון מורכבות ממסרים חיוביים על אכילה ואורח חיים בריא ומתמקדות במזונות נפוצים, גודל מנות והתנהגויות אכילה. המלצות

המלצות התזונה החדשות של ה USDA.

קיימות מזון ובטיחות: נגישות למזון מזין, בטוח ובכמות מספקת היא אלמנט חיוני של בטחון תזונתי לאוכלוסיית ארה”ב. תזונה בת קיימא